Phương pháp phân biệt cổ vật – “đồ xưa” và “kỷ vật” khác nhau 1 trời 1 vực

Phân biệt cổ vật   Khác hoàn toàn với “đồ xưa” và “kỷ vật” Năm 2000, lần đầu tiên Việt Nam ban hành Luật Di Sản Văn hóa, trong đó xác định Cổ vật là các gía trị văn hóa vật thể ghi dấu ấn văn hóa của con người, là sản phẩm của con người tạo ra và có tuổi từ 100 năm trở lên… Ở nước ta